Jak pacienta vést při odvykání kouření

Jak pacienta vést při odvykání kouření

Až 70 % kuřáků v České republice, tedy více než 1,5 milionu lidí, by si přálo s kouřením nadobro skoncovat1. Dostupnost podpory a léčby závislosti na tabáku ze strany zdravotníků je proto zcela zásadní. Léčbu zaměřenou na odvykání kouření může doporučit a předepsat lékař jakékoliv odbornosti. V praxi se pacienti nejčastěji setkávají s praktickými lékaři – mnohdy jde o jediné lékaře, s nimiž jsou v kontaktu, proto by základní doporučení k léčbě závislosti na tabáku mělo být součástí každodenní praxe praktických lékařů. Závislost na tabáku je chápána jako chronické recidivující onemocnění zařazené dle Mezinárodní klasifikace nemocí pod diagnózu F17 – Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku1.

Krátkou intervenci lze udělat i při nedostatku času

V běžném provozu ambulantní praxe je největším problémem čas, mnohdy mají lékaři na pacienta k dispozici řádově minuty. U pacientů kuřáků se i při omezených časových možnostech lékařům v klinické praxi doporučuje provést tzv. krátkou intervenci (cca 3–5minutovou) 8. Jejím cílem je krátce motivovat pacienty, kteří nechtějí přestat, a poradit těm, kteří přestat chtějí1,2,5.

Psychosociální podpora je při odvykání kouření základem 

Psychosociální podpora a vysvětlení principu závislosti je základem léčby. Je nutné pacientům objasnit, že farmakologická léčba omezuje abstinenční účinky, ale sama o sobě nezabraňuje kouření. Pro úspěšnou léčbu je vždy nutné přesvědčení pacienta, že skutečně chce přestat kouřit, a pochopení, že bude nezbytné provést změnu životního stylu1. V rámci úvodního psychosociálního pohovoru a navázání spolupráce je vhodné zeptat se na motivaci k odvykání kouření. Důvody, které kuřáci uvádějí, jsou různé ( viz obrázek níže) 2.

Obr.: Grafické znázornění důvodů, proč kuřáci chtějí přestat kouřit2

Na druhou stranu je také důležité vědět, že samo zanechání kouření není jen otázkou vůle, jak si myslí řada pacientů i lékařů. Vědecké výzkumy dokazují, že nikotin-acetylcholinové receptory, které jsou vazebným místem pro nikotin a mají zásadní roli v mechanismu závislosti, mají různé genetické varianty. Tyto genetické varianty ovlivňují nejen vlastní průběh závislosti, ale též náchylnost k rizikům škodlivých účinků kouření3.

V rámci psychosociální podpory by měly být s pacientem probrány především následující body:9

Pacientovi je třeba vysvětlit, že je nutné vytipovat si situace, kdy je zvyklý kouřit, a připravit se na ně. Obecně se doporučuje:

Farmakologická léčba

Cílem farmakologické léčby je snížení abstinenčních účinků. Při kombinaci farmakoterapie a intenzivní intervence je léčba úspěšná až v 35 % případů1.  V současné farmakoterapii léčby závislosti na tabáku využíváme následující možnosti, popřípadě jejich kombinace: 8

Vareniklin – jediný lék vyvinutý přímo k léčbě závislosti na tabáku

Účinná látka vareniklin působí prostřednictvím vazby na α4β2 acetylcholin-nikotinové receptory a stimuluje jejich aktivitu, ovšem na významně nižší úrovni než nikotin. Tímto mechanismem snižuje abstinenční účinky. V prvním týdnu se dávka titruje, z tohoto důvodu se v úvodu léčby předepisuje balení 0,5 mg + 1 mg, které vystačí na dva týdny. Při dobré toleranci léčby se již dále předepisuje balení s obsahem pouze 1 mg tablet – užívají se 2× denně. Při adekvátní délce léčby terapie vareniklinem ztrojnásobuje šanci na zanechání kouření2.

Lék s účinnou látkou vareniklin je oprávněn předepsat lékař jakékoliv odbornosti, pojišťovna jej nehradí. 13 

Délka léčby by měla být minimálně 12 týdnů2,7. 

Náhradní terapie nikotinem (NTN) – jediná volně prodejná léčba

Principem náhradní terapie nikotinem je nahrazení nikotinu z jiného zdroje než z tabáku. V porovnání s placebem užívání NTN zdvojnásobuje úspěšnost zanechání kouření1.  NTN je volně prodejná v lékárnách, dostupné formy se v čase mírně mění, nicméně stabilně je obvykle k sehnání náplast, žvýkačka a sprej. Náplast zajišťuje kontinuální uvolňování nikotinu, zatímco sprej či žvýkačka poskytnou nikotin akutně. Z náplasti se vstřebá přibližně stejné množství nikotinu, jako je deklarováno výrobcem (tj. u 25mg náplasti 25 mg apod.) V případě orálních forem se vstřebá přibližně polovina deklarovaného množství nikotinu (tj. u 2mg žvýkačky 1 mg apod.). Nezbytné je pacienta poučit o správném užívání jak orálních, tak transdermálních forem NTN, které pacienti často opomíjejí. Pro orientační výpočet denní dávky nikotinu se uvažuje, že kuřák vstřebá z každé jedné cigarety 1–3 mg nikotinu, přesné množství je individuální. Obecně platí, že dokud má pacient abstinenční příznaky, je dávka dodávaného nikotinu nízká.  Léčba by měla trvat minimálně 8–12 týdnů. 1

Centra pro léčbu závislosti na tabáku

Jednoznačné doporučení nekouřit by pacientům kuřákům měl vyslovit každý lékař.5 Léčbu závislosti na tabáku může doporučit, předepsat i vést lékař jakékoliv odbornosti. Vzhledem k omezeným časovým možnostem i zkušenostem s léčbou závislosti na tabáku to ale samozřejmě vždy v provozu ambulancí nelze zajistit. Bylo by proto vhodné, aby lékaři měli alespoň přehled o nejbližších specializovaných centrech pro léčbu závislosti na tabáku a pacienty do těchto center uměli nasměrovat. 14, 15 Seznam center pro léčbu závislosti na tabáku je dostupný na adrese Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.11

 

Zdroje:

 1. Králíková E, et al.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, Vnitř Lék 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4-1S15. Staženo dne 6. 3. 2019, dostupné na: http://www.athero.cz/media/1537/doporuceni_pro_lecbu_zavislosti_na_tabaku.pdf
 2. Practicus, č.7/2017, ročník 16. Staženo dne 6. 3. 2019, dostupné na: http://www.practicus.eu/file/13b500610bfd3ca2a28d8dbf919bd749/20/Practicus-07-2017%20bez%20reklam.pdf
 3. Thorgeirsson E., Stefansson K.: Genetics of Smoking Behavior and its Consequences: the Role of Nicotinic Acetylcholine Receptors. Biol Psychiatry. 2008 Dec 1; 64(11): 919–921. Staženo dne 6. 3. 2019, originál dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4539957/
 4. Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., & Fagerström, K. O.: The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire, 1991. British Journal of Addiction, 86, 1119-1127. Staženo dne 6. 3. 2019, dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1932883, český překlad zde: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/2734/Fagerstromuv-test-nikotinove-zavislosti-Fagerstrom-Test-of-Nicotine-Dependence-FTND-
 5. Králíková, E. a kol.: Závislost na tabáku. Břeclav; Adamira, 2013. ISBN – 978-80-904217-4-5
 6. SPC a PIL Champix, Staženo dne 6. 3. 2019, dostupné na: https://www.pfizer.cz/vpois/c-d
 7. SÚKL, Detail léčivého přípravku, CHAMPIX. Staženo dne 6. 3. 2019, dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0027856&tab=prices
 8. Králíková, E.: Farmakologická léčba závislosti na tabáku. Staženo dne 6. 3. 2019, dostupné na: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Psychiatrie/Farmakologicka-lecba-zavislosti-na-tabaku/8-1n-1Qp.magarticle.aspx
 9. Malá, K. a kol.: Užívání tabáku: informace a pracovní postup pro intervenci sestry. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 2015.
 10. Králíková, E. a kol.: Moje cesta k nekuřáctví. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 2014.
 11. Národní linka pro odvykání kouření. Staženo dne 7. 3. 2019, dostupné na: http://www.slzt.cz/centra-lecby
 12. Národní linka odvykání kouření. Staženo dne 8. 3. 2019, dostupné na: http://www.bezcigaret.cz
 13. SÚKL, Detail léčivého přípravku. Ceny a úhrady. CHAMPIX. Staženo dne 8. 3. 2019, dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0027852&tab=prices
 14. Jak překonat tabákovou epidemii. Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči, Staženo dne 26. 3. 2019, dostupné na: http://www.slzt.cz/dokumenty/IPCRG_doporuceni.pdf
 15. Králíková, E. a kol.: Role praktického lékaře v léčbě závislosti na tabáku. Staženo dne 26. 3. 2019, dostupné na: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/02/02.pdf

 

CHA-2019.01.004

 

Související články

Přehled všech článků
Cookie Consent